Sammenfatning og forslag

Følgende kan sammenfattes af ulykkesstatistikken:

  • Der sker mange ulykker på strækninger i åbent land. Mange af disse sker på ulykkesbelastede steder hvor ombygning ofte vil kunne reducere antallet af ulykker. På steder hvor ulykkerne sker spredt kan der gennemføres en trafiksikkerhedsinspektion, hvor forhold såsom skarpe sving, faste genstande tæt på vejen, manglende eller misvisende skiltning etc. kan registreres og udbedres. Herudover er fart typisk en medvirkende faktor til, at disse ulykker sker. Derfor bør kommunen fortsat deltage i de landsdækkende kampagner om fart.
  • Der sker mange ulykker i kryds i byområder. Her kan man opnå en reduktion i antal ulykker med: udbygning af krydsene, øge opmærksomheden på vigepligten eller ændre indstilling af signaler.
  • Unge mænd især i alderen 18 – 19 år, men også 20 – 24 år er hyppigere involveret i trafikulykker end andre. Her forventes det, at kampagner f.eks. angående fart og sprit kan reducere antallet af ulykker.
  • 41% af de involverede trafikanter er lette trafikanter. Ved ombygning af ulykkesbelastede steder bør der tages hensyn til lette trafikanter.
  • 48% af fodgængerne var under 25 år heraf 7 børn i alderen optil 14 år. Ved ombygning af ulykkesbelastede steder bør der tages hensyn til børn. En kampagne om bedre adfærd ved fodgængerovergange kan hjælpe.
  • 33% af knallertkørerne var under 25 år. Der bør udføres kampagner henvendt mod alle knallertkørere og især for de yngste, der kan nås i forbindelse med knallertundervisningen. Herudover kommer større politikontrol for, at reducere antal ændrede knallerter.
  • 41 eneulykker er registreret fortrinsvis i åbent land.
  • 26 fodgængerulykker.