Prioriteringsmodel

Trafiksikkerhedsplanen har til formål at reducere færdselsulykkerne i Slagelse Kommune.

 

3/4 dele af budgettet til handleplanen prioriteres ved førsteårsforrentning af projekterne.

 

De første 2 år bruges 1/4 del af budgettet på mindre projekter, hvor der er sammenfald og synergieffekt mellem ulykker og tryghed, samt kampagner. Herefter kan rene tryghedsprojekter indarbejdes.

 

Cykelstiprojekter indgår typisk ikke i trafiksikkerhedsplanen. Cykelstier er i denne sammenhæng her mere tryghed og fremkommelighed for cyklister. Cykelstiprojekter henvises cykelstiplanen.

 

Førsteårsforrentning

Førsteårsforrentning er en metode til at prioritere trafiksikkerhedsprojekter. Metoden går ud på at vurdere de sparede ulykkesomkostninger i projektets første år efter ibrugtagning og sætte dem i forhold til den skønnede anlægspris. Projekter med den højeste forrentning giver det højeste "afkast" og dermed mest trafiksikkerhed for pengene (Kilde: Trafiksikkerhedsberegninger og ulykkesbekæmpelse. Håndbog. August 2015.).

For de projekter der skal prioriteres skønnes en anlægspris for de tiltag der er foreslået. Herefter er der vurderet hvor mange af de ulykker der er sket tiltaget kan forventes at forebygge pr. år.

Ifølge Danmarks Tekniske Universitet kostede trafikulykker i gennemsnit følgende (2014):

Personskadeulykker: 2.695.096 kr. per sparet personskade
Materielskadeulykker: 725.324 kr. per sparet uheld

Ved at gange antal sparede ulykker med disse tal kan samfundets forventede besparelser beregnes.

Til sidst divideres anlægssummen op i den samfundsmæssige besparelse. Resultatet i procent er førsteårsforrentningen. Førsteårsforrentningen er herefter anvendt til at lave en prioriteret liste for alle de projekter der er indstillet til gennemførelse.

Eksempel

I krydset Løvegade / H.P. Hansens Plads er der sket 6 ulykker hvor en venstresvingende bil påkører en cyklist der skal lige ud.

Etablering af en hævet flade i krydset, forlængelse af cykelstien forbi krydset samt etablering af støttehelle kan forventes at halvere dette antal. Da alle ulykkerne er uden personskade svarer dette til sparet antal materielskadeulykker på 3 stk. i løb af 5 år. Anlægsprisen er vurderet til 500.000 kr.

Førsteårsforrentningen bliver:

3 ulykker/5 år* 725.324 kr. ulykke / 500.000 kr. * 100% = 87 %

Tallet svarer til at investeringen på 500.000 tjener sig ind på lidt mere end et år (14 måneder) som anses for at være en god investering.