Parkeringsnormer

Parkeringsnormerne skal sikre, at der etableres nok parkeringspladser, så de omgivende områder ikke oversvømmes med uønskede parkerede biler.

Samtidig skal normerne fastsættes på et niveau, der sikrer, at der ikke etableres unødvendige parkeringspladser, der optager arealer, der kan anvendes til andre formål. Herudover skal normerne fastsættes så de i vid udstrækning tager højde for den fremtidige udvikling i biltrafikken.

Det er således en balancegang at fastsætte normerne.

Tabellen indeholder vejledende parkeringsnormer for Slagelse Kommune. Normerne er minimumskrav og angiver således et mindste antal parkeringspladser, der skal anlægges ved den pågældende funktion.For byggeri, hvor der gives ibrugtagningstilladelse, skal alle pladser være anlagt, inden tilladelsen gives.

Normerne kan reduceres som følge af stationsnærhed og dobbeltudnyttelse.

 

Anvendelse

Slagelse

Boliger

Fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse

2,0 pr. bolig

Række-, dobbelt-, kæde- og klyngehuse o. lign.

2,0 pr. bolig (1½ inden for p-søgeringen i Slagelse)

Etageboliger

1,5 pr. bolig

Ungdomsboliger, kollegieværelser og enkeltværelser

1,0 pr. bolig

Ældreboliger uden tilknytte personale

1,0 pr. bolig

Plejehjem og ældreboliger, evt. med dagcenter

1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges + 1 pr. 50 m2 serviceareal.

Erhverv

Dagligvarebutikker og supermarkeder

1,0 pr. 25 m2

Udvalgsvarebutikker

1,0 pr. 50 m2

Kontor og administration

1,0 pr. 50 m2

Fabriks- og værkstedsbygninger

1,0 pr. 50 m2

Lagerbygninger

1,0 pr. 100 m2

Forsamlingslokaler, restauranter, caféer og o. lign.

1,0 pr. 15 m2

Teatre, biografer o. lign.

1,0 pr. 5 siddepladser

Andet

Folkeskoler

1,0 pr. 100 m2 eller 0,5 pr. ansat

Voksenskoler

1,0 pr. 25 m2

Idrætshaller

1,0 pr. 10 personer hallen må rumme i henhold til BR kap. 6, dog mindst 20

Andre anvendelser

Parkeringskravet fastsættes individuelt efter byrådets vurdering

Parkeringsnormer for Slagelse Kommune. Normerne er minimumskrav