Campus

Der er i alt 406 offentlige tilgængelige parkeringspladser i Campus området, heraf udgør privatejet parkeringspladser 31 %.

406 offentlige tilgængelige parkeringsplads i Campus området, heraf udgør privatejet parkeringspladser 31 %. Der er for hele området registreret en belægningsgrad på 70 % om torsdagen og 55 % om lørdagen. Ses der kun på de parkeringspladser, hvor der er en længere (min. 3 timer) eller ingen tidsbegrænsning er belægningen dog på 80 % om torsdagen og 71 % om lørdagen.

Parkeringsundersøgelsen viser, at der generelt er pres på parkeringen i området, særligt de pladser med længere eller uden tidsbegrænsning.

Der er for hele området registreret en belægningsgrad på 70 % om torsdagen og 55 % om lørdagen. Ses der kun på de parkeringspladser, hvor der er en længere (min. 3 timer) eller ingen tidsbegrænsning er belægningen dog på 80 % om torsdagen og 71 % om lørdagen. Det må formodes, at det særligt er beboere, der optager parkeringen.

Realisering af Grønt Gennembrud og i mindre grad stigende bilejerskab vil sætte øget pres på parkeringspladserne i området. Det forventes at realisering af Grønt Gennembrud vil medføre nedlæggelse af ca. 85 p-pladser på Sønder Stationsvej og 40 p-pladser på Sct. Mikkelsgade. Etablering af Professionshøjskolen Absalon forventes ikke at medføre ekstra parkeringsbelastning i området, da der etableres nye parkeringspladser på Absalons egen grund.

I tabellen er angivet den forventede belægningsprocent i det mest belastede tidsrum på parkeringspladserne i midtbyen om 10 år, såfremt der ikke laves andre tiltag. Det skal bemærkes, at tabellen illustrerer et scenarie om 10 år. Realiseres planerne inden 10 år, vil behovet for at forbedre parkeringsforholdene opstå tidligere. Alene stigende bilejerskab vil kunne medføre behov for forbedringer, inden der er gået 10 år.

Scenarie  

Stigende bilejerskab (+30 parkanter)

Grønt Gennembrud (-125 p-pladser)

Max. Belægning

Dagens situation

 

 

70%

A

X

 

78%

B

 

X

101%

C

X

X

112%

Maksimal belægning i Campus området om 10 år som følge af Grønt Gennembrud og stigende bilejerskab.

For at imødekomme presset på parkeringspladserne og forbedre parkeringsforholdene er der udpeget to indsatsområder:

  •  Etablering af flere p-pladser
  •  Mobilitetsplanlægning

Det skal bemærkes, at det ses ikke som en mulighed at aflaste området ved at henvise til parkering nord for stationen. Dette skyldes, at analysen viser, at der er den største belægning i området i tidsrummet kl. 18-19. På det tidspunkt må det antages, at der kun i meget begrænset omfang holder parkanter til uddannelsesinstitutionerne. Det vurderes således, at en evt. etablering af en gangbro over baneterrænet til nye parkeringspladser nord for banen ikke vil afhjælpe parkeringssituationen i området om aftenen, da sådanne parkeringspladser vil være for langt væk til at være attraktive for boligparkanter i området eller eventuelle biografgængere, der måtte holde i området.

Herudover er der konstateret overbelægning på cykelparkeringen ved SDU, hvorfor der her bør gøres en indsats for at forbedre cykelparkeringsforholdene.​