Etablering af flere p-pladser

Etablering af flere p-pladser i midtbyen vil kunne aflaste de øvrige parkeringspladser og kunne optage det øgede parkeringsbehov.

Såfremt der skal etableres et antal pladser svarende til, at dagens situation ikke forværres og under forudsætning af, at bilejerskabet stiger, bør der etableres mellem 300 og 400 ekstra parkeringspladser alt afhængig af om parkeringspladserne i Rådhuskælderen sløjfes pga. af for høje renoveringsomkostninger.

Der er foretaget en vurdering af, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere flere parkeringspladser. I forbindelse med vurderingen er der taget udgangspunkt i, at den centrale del af midtbyen kan nås inden for en gangafstand af 400 m, idet spørgeundersøgelsen fra 2016 viser, at kun et fåtal er villige til at gå længere end 400 m. Herudover er der taget hensyn til et parkeringshus indpasning i bymiljøet. Afstandsbetragtningen medfører bl.a. at det ikke ses som en mulighed at anvise pendlerparkeringspladserne langs Ndr. Stationsvej som reelle alternativer for handlende i midtbyen.

Det vurderes muligt at etablere et parkeringshus på H.P. Hansens Plads. Ved at omdanne den nordlige del af pladsen til et parkeringshus vurderes det muligt at tilvejebringe mellem 250-350 ekstra p-pladser ved en 3 eller 4 etagers konstruktion. Prisen vurderes at ligge mellem 50-90 mio. kr. ekskl. moms.

Alternativt kan der etableres en parkeringskælder under H.P. Hansens plads med mulighed for bebyggelse ovenpå. Dette vil kunne være med til at medfinansiere parkeringskælderen. Antages det, at det er muligt at etablere p-kælder under hele H.P. Hansens plads kan der ved etablering af to kælderdæk tilvejebringe ca. 250 ekstra parkeringspladser. I den forbindelse skal det bemærkes, at en ny bebyggelse vil generere parkering, som vil optage en del af de 250 ekstra pladser.

Forslag til parkeringshus på den nordlige del af H.P. Hansens Plads. Mulighed for at etablere 250-350 ekstra parkeringspladser ved en 3 eller 4 etagers konstruktion. Ringen markerer 300 m radius fra p-pladsen, svarende til en gangafstand på under 400 m.

Herudover vurderes det muligt at etablere et parkeringshus på den eksisterende parkeringsplads mellem Østerbro og banen, hvor et parkeringshus i to etager vurderes at kunne tilvejebringe ca. 200 ekstra pladser. Dette er dog et privat areal og kræver, at der indgås aftale med ejeren af arealet. Herudover opfylder placeringen kun i mindre gang ønsket om god nærhed til den centrale del af midtbyen.

Såfremt der i fremtiden planlægges for ændret anvendelse af Rosengården kunne det også være en mulighed at etablere et parkeringshus her med fx udnyttelse af stueetagen til erhverv. Dette vil give ekstra parkering tæt på den centrale del af midtbyen.

Der er ikke fundet andre områder i midtbyen, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at etablere et parkeringshus. Der er bl.a. vurderet muligheden for at lave parkeringskælder under Nytorv, men dette er forkastet, da det vurderes, at det dels vil bryde med trafikstrukturen i midtbyen, hvor trafikanter naturligt ledes forbi parkeringsarealer, og det dels vil kræve en kælder med 3 kælderdæk for at kunne tilvejebringe ca. 200 pladser. Dette vil både være omkostningstungt og mindre attraktivt for parkanter.