Anbefaling

Et væsentligt punkt i parkeringsstrategien er det fremtidig valg i forhold til kælderparkeringen under Rådhuspladsen. Skal konstruktionen totalrenoveres eller skal byrummet ved Rådhuspladsen redefineres med den konsekvens, at parkering som sløjfes skal genetableres i en umiddelbar nærhed.

På baggrund af analyseresultaterne og spørgeskemaundersøgelsen, der viser at Rådhuspladsen er en af de mest attraktive parkeringspladser i midtbyen, anbefales det, at Rådhuskælderen renoveres og bibeholdes – dette vil sikre, at der fortsat er et stort udbud af parkeringspladser både vest, øst og tæt på bymidten. Nedlæggelse af Rådhuskælderen kan medføre, at parkanter, som har ærinde på og omkring Rådhuspladsen vil få længere gangafstand, hvilket også kan være konsekvensen af at flytte ”nedlagte” parkeringspladser.

Hvorvidt der skal etableres flere parkeringspladser afhænger i høj grad, af hvorvidt Grønt Gennembrud realiseres. Såfremt der nedlægges p-pladser i bymidten anbefales det at erstatte dem med nye p-pladser i et p-hus på H.P. Hansens Plads.

Såfremt der ikke nedlægges parkeringspladser anbefales det at igangsætte mobilitetstiltag for at tilskynde bilister at vælge andre transportmidler og begrænse det stigende bilejerskab. Tiltagene bør løbende følges op med registreringer af parkeringsbelægningen i midtbyen for at overvåge om tiltagene har den ønskede effekt. Såfremt belægningen fortsat stiger, bør der etableres et parkeringshus på H.P. Hansens Plads.

Det anbefales at igangsætte mobilitetstiltag uanset.

Herudover anbefales det at etableres dynamisk p-henvisning til Vestsjællandscenteret og Rådhuskælderen for at udnytte den ledige kapacitet bedre.